600691股票 AND BDDD AND J

600691股票 AND BDDD AND J。

input: n(5,0,999,1),n1(10,0,999,1),n2(20,0,999,1),n3(30,0,999,1);
A74:=MA(CLOSE,20);
A75:=(CLOSE > MA(CLOSE,5));
A76:=(MA(CLOSE,5) > MA(CLOSE,10));
A77:=(CLOSE > MA(CLOSE,10));
A78:=(MA(CLOSE,5) > MA(CLOSE,20));
A79:=(CLOSE > MA(CLOSE,20));
A710:=REF(A74,1);
A711:=(A74 > A710);
AVX:=(((((IF(A75,10,(0 – 10)) + IF(A76,10,(0 – 10))) + IF(A77,10,(0 – 10))) + IF(A78,10,(0 – 10))) + IF(A79,10,(0 – 10))) + IF(A711,10,(0 – 10)));
DSLX:=(CLOSE / INDEXC);
DSLX1:=MA(DSLX,5);
DSLX2:=MA(DSLX,10);
V1:=MA(VOL,5);
V2:=MA(VOL,10);T := BARSLAST(DISPSTATUS=1)+1;
T := BARSLAST(DISPSTATUS=1)+1;
HHg := HHV(H, T);
ddg := LLV(L, T);
{Hk := LL-HH; G12 := LL-HK*1.55; }
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(AVX,1) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股的量能理想,有明显走强迹象,可以考虑中线进场参与,仓位在2/3左右。 ‘),color0000FF;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(AVX,1) AND (V1 < V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股虽然走势趋强,但量能还显不足,可以考虑短线进场,仓位在1/2左右。 ‘),color0000FF;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(AVX,1) AND (V1 > V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股量价配合良好,但相对其它股票并没有明显走强,可以考虑短线进场,仓位1/2左右。 ‘),color0000FF;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(AVX,1) AND (V1 <= V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股形态尚可,但量能不足,股票也未完全走强,可以短线参与,仓位1/3左右。 ‘),color0000FF;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(1,AVX) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股形态变坏,但走势相对其它股票尚可,重仓者减持大半,清仓者可以观望。 ‘),color00FF00;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(1,AVX) AND (V1 < V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股随大盘一起下跌,程明显缩量走势,考虑到大盘风险,减持或清仓。 ‘),color00FF00;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(1,AVX) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股放量下跌,走势明显偏弱,离场观望。 ‘),color00FF00;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((CROSS(1,AVX) AND (V1 < V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股缩量下跌,走势偏弱,离场观望。 ‘),color00FF00;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股形态良好,强势明显,量能充足,可以继续持有。 ‘),color0022dd;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 < V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股上行趋势不变,强势依然,但量能开始转弱,注意风险。 ‘),color0022dd;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股仍然具备上涨潜力,但股性偏弱600691股票 AND BDDD AND J,可考虑减仓。 ‘),color0022dd;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 < V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股走势趋弱,量能不足,减持大部分筹码。 ‘),color00FFFF;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股形态不佳,注意成交量的变化,但目前不适合参与。 ‘),COLOR00FF00;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 < V2)) AND (DSLX >= DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股趋势不明,股价偏弱,注意量能变化,目前不宜参与。 ‘),COLOR00FF00;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 >= V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股有走强迹象,但量能不足,趋势不明,不适合操作。 ‘),COLOR00FF00;
IF BARSTATUS=2 and c<200 and ((((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 < V2)) AND (DSLX < DSLX1)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’该股走势太弱,没有参与价值。 ‘),COLOR00FF00;
IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(AVX,1) AND (V1 >= V2)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’大盘量能理想,有明显走强迹象,可以考虑中线进场参与,仓位在2/3左右, ‘),color0000FF;
IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(AVX,1) AND (V1 >= V2)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’如前期经过一轮下跌,此时为最佳买点,但如果前期有过一段涨幅则介入需谨慎。 ‘),color0000FF;
IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(AVX,1) AND (V1 < V2)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’大盘虽然走势趋强,但量能还显不足,如果前期经过一轮下跌, ‘),color0000FF;
IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(AVX,1) AND (V1 < V2)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’可以考虑短线进场,仓位在1/2左右,一旦量能放大可以加仓买入。 ‘),color0000FF;
IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(1,AVX) AND (V1 >= V2)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’大盘形态走坏,重仓者可以减去大部分仓位。 ‘),color0022dd;
IF BARSTATUS=2 and c>200 and (CROSS(1,AVX) AND (V1 < V2)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’大盘缩量调整,注意风险,短线清仓观望。 ‘),color0022dd;
IF BARSTATUS=2 and c>200 and (((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 >= V2)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’大盘走势良好,量能理想,可以继续持有强势股。 ‘),color0022dd;
IF BARSTATUS=2 and c>200 and (((AVX >= 1) AND (REF(AVX,1) > 0)) AND (V1 < V2)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’大盘形态良好,但量能稍显不足,随时准备减仓。 ‘),color0022dd;
IF BARSTATUS=2 and c>200 and (((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 >= V2)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’大盘趋势不明,注意成交量变化,目前不适宜进场。 ‘),color0022dd;
IF BARSTATUS=2 and c>200 and (((AVX < 1) AND (REF(AVX,1) < 0)) AND (V1 < V2)) THEN
DRAWTEXTABS(8,70,’大盘趋势向下,量能萎缩,不适合进场。 ‘),color0022dd;
{所属板块}
var100:=’所属板块:’;
if inblock(‘电力’)=1 then var100:=var100+’ 电力’;
if inblock(‘电脑’)=1 then var100:=var100+’ 电脑’;
if inblock(‘电器’)=1 then var100:=var100+’ 电器’;
if inblock(‘电子信息’)=1 then var100:=var100+’ 电子信息’;
if inblock(‘房地产’)=1 then var100:=var100+’ 房地产’;
if inblock(‘纺织服装’)=1 then var100:=var100+’ 纺织服装’;
if inblock(‘钢铁’)=1 then var100:=var100+’ 钢铁’;
if inblock(‘工程建筑’)=1 then var100:=var100+’ 工程建筑’;
if inblock(‘供水供气’)=1 then var100:=var100+’ 供水供气’;
if inblock(‘化工’)=1 then var100:=var100+’ 化工’;
if inblock(‘化纤’)=1 then var100:=var100+’ 化纤’;
if inblock(‘机械’)=1 then var100:=var100+’ 机械’;
if inblock(‘建材’)=1 then var100:=var100+’ 建材’;
if inblock(‘交通工具’)=1 then var100:=var100+’ 交通工具’;
if inblock(‘交通设施’)=1 then var100:=var100+’ 交通设施’;
if inblock(‘教育传媒’)=1 then var100:=var100+’ 教育传媒’;
if inblock(‘金融’)=1 then var100:=var100+’ 金融’;
if inblock(‘旅游酒店’)=1 then var100:=var100+’ 旅游酒店’;
if inblock(‘煤炭石油’)=1 then var100:=var100+’ 煤炭石油’;
if inblock(‘酿酒食品’)=1 then var100:=var100+’ 酿酒食品’;
if inblock(‘农林牧渔’)=1 then var100:=var100+’ 农林牧渔’;
if inblock(‘其他行业’)=1 then var100:=var100+’ 其他行业’;
if inblock(‘汽车’)=1 then var100:=var100+’ 汽车’;
if inblock(‘汽配’)=1 then var100:=var100+’ 汽配’;
if inblock(‘商业连锁’)=1 then var100:=var100+’ 商业连锁’;
if inblock(‘石化’)=1 then var100:=var100+’ 石化’;
if inblock(‘通信’)=1 then var100:=var100+’ 通信’;
if inblock(‘外贸’)=1 then var100:=var100+’ 外贸’;
if inblock(‘医药’)=1 then var100:=var100+’ 医药’;
if inblock(‘仪电仪表’)=1 then var100:=var100+’ 仪电仪表’;
if inblock(‘有色金属’)=1 then var100:=var100+’ 有色金属’;
if inblock(‘运输物流’)=1 then var100:=var100+’ 运输物流’;
if inblock(‘造纸印刷’)=1 then var100:=var100+’ 造纸印刷’;
if inblock(‘安徽’)=1 then var100:=var100+’ 安徽’;
if inblock(‘北京’)=1 then var100:=var100+’ 北京’;
if inblock(‘福建’)=1 then var100:=var100+’ 福建’;
if inblock(‘甘肃’)=1 then var100:=var100+’ 甘肃’;
if inblock(‘广东’)=1 then var100:=var100+’ 广东’;
if inblock(‘广西’)=1 then var100:=var100+’ 广西’;
if inblock(‘贵州600691股票 AND BDDD AND J’)=1 then var100:=var100+’ 贵州’;
if inblock(‘海南’)=1 then var100:=var100+’ 海南’;
if inblock(‘河北’)=1 then var100:=var100+’ 河北’;
if inblock(‘河南’)=1 then var100:=var100+’ 河南’;
if inblock(‘黑龙江’)=1 then var100:=var100+’ 黑龙江’;
if inblock(‘湖北’)=1 then var100:=var100+’ 湖北’;
if inblock(‘湖南’)=1 then var100:=var100+’ 湖南’;
if inblock(‘吉林’)=1 then var100:=var100+’ 吉林’;
if inblock(‘江苏’)=1 then var100:=var100+’ 江苏’;
if inblock(‘江西’)=1 then var100:=var100+’ 江西’;
if inblock(‘辽宁’)=1 then var100:=var100+’ 辽宁’;
if inblock(‘内蒙古’)=1 then var100:=var100+’ 内蒙古’;
if inblock(‘宁夏’)=1 then var100:=var100+’ 宁夏’;
if inblock(‘青海’)=1 then var100:=var100+’ 青海’;
if inblock(‘山东’)=1 then var100:=var100+’ 山东’;
if inblock(‘山西’)=1 then var100:=var100+’ 山西’;
if inblock(‘陕西’)=1 then var100:=var100+’ 陕西’;
if inblock(‘上海’)=1 then var100:=var100+’ 上海’;
if inblock(‘深圳’)=1 then var100:=var100+’ 深圳’;
if inblock(‘四川’)=1 then var100:=var100+’ 四川’;
if inblock(‘天津’)=1 then var100:=var100+’ 天津’;
if inblock(‘***’)=1 then var100:=var100+’ ***’;
if inblock(‘新疆’)=1 then var100:=var100+’ 新疆’;
if inblock(‘云南’)=1 then var100:=var100+’ 云南’;
if inblock(‘浙江’)=1 then var100:=var100+’ 浙江’;
if inblock(‘重庆’)=1 then var100:=var100+’ 重庆’;
if inblock(‘3G’)=1 then var100:=var100+’ 3G’;
if inblock(‘H股’)=1 then var100:=var100+’ H股’;
if inblock(‘QFII持股’)=1 then var100:=var100+’ QFII持股’;
if inblock(‘ST’)=1 then var100:=var100+’ ST’;
if inblock(‘奥运’)=1 then var100:=var100+’ 奥运’;
if inblock(‘创投’)=1 then var100:=var100+’ 创投’;
if inblock(‘次新股’)=1 then var100:=var100+’ 次新股’;
if inblock(‘大盘’)=1 then var100:=var100+’ 大盘’;
if inblock(‘股权改革’)=1 then var100:=var100+’ 股权改革’;
if inblock(‘股权投资’)=1 then var100:=var100+’ 股权投资’;
DD:=FINANCE2(35);
SS:=FINANCE2(37);
GG:=FINANCE2(3);
TH:=DYNAINFO(39);
DRAWTEXTABS(8,30,’总股本:’+NUMTOSTRn(DD,0)+’万股’ +’ 流通A股:’+NUMTOSTRn(SS,0)+’万股’+’市盈率:’+NUMTOSTRn(TH,2)+’ 倍’+’ 每股收益:’+NUMTOSTRn(GG,3)+’ 元’),ColorFF00DD;
DRAWTEXTABS(8,50,var100+’ ‘),ColorFFDE00;
{量能饱和}
SAT:=IF((AMOUNT/C)/(HHV(AMOUNT,20)/HHV(C,20))*100>100,100,(AMOUNT/C)/(HHV(AMOUNT,20)/HHV(C,20))*100);
DRAWTEXTREL(8,10,’量能饱和度:’+NUMTOSTRN(SAT,0)),Color8000FF;
{趋势}
AA10:MA(CLOSE,8),color0000FF;
AA12:MA(CLOSE,12),color0000FF;
BB10:=((ATAN((AA10 – REF(AA10,1))) * 3.1416) * 10);
BB12:=((ATAN((AA12 – REF(AA12,1))) * 3.1416) * 10);
MA13:=MA(CLOSE,13);
FILLRGN(AA10,AA12,(((AA12 <= AA10) AND (BB12 >= 1)) AND (BB10 >= 1))),Color0098FF;
FILLRGN(AA10,AA12,(((AA12 >= AA10) AND (BB10 <= 1)) AND (BB10 <= 1))),color00FF00;
{45度异动}
x1:=(C+L+H)/3;
bb13:=atan(ema(x1,13)-ref(ema(x1,13),1))*3.1416*10;
ema8:=ema(c,8);
DRAWTEXT(filter(bb13>1 and ema(x1,13)>ref(ema(x1,8),1),10),
ema8,’∠45上升’),colorblack;
{压力支撑}
压力:MA(REF(HHV(C,30),1),2),Color9D00FF;
支撑:MA(REF(LLV(C,30),1),2),ColorABdd46;
{老鼠仓}
AA1:=AMOUNT/V;
BB1:=LCC1:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>1.2;
DD1:=LEE1:=VFF1:=BB1 AND CC1 AND DD1 AND EE1;
DRAWTEXT(ff1,(LOW* 0.99),’老鼠仓’),Color4080FF;
{黑马线}
A51:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1);
黑马线:=EMA(A51,5);
A54:=((C-LLV(L,21))/(HHV(H,21)-LLV(L,21)))*100;
趋势线:=(MA(3*SMA(A54,6,1)-2*SMA(SMA(A54,5,1),5,1),2));
DRAWTEXT(CROSS(趋势线,0)AND 黑马线<40,(HIGH* 0.97),'▲大黑马'),COLOR0055ff;
{顶底背离}
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI:=((SMA(MAX((CLOSE – LC),0),3,1) / SMA(ABS((CLOSE – LC)),3,1)) * 100);
FF:=EMA(CLOSE,3);
MA15:=EMA(CLOSE,21);
DRAWTEXT(CROSS(FF,MA15),(LOW * 0.99),’B’),ColorFF00FF;
DRAWTEXT(CROSS(88,RSI),(HIGH * 1.02),’S’),ColorA6E500;
{短线}
VAR2:=LLV(LOW,27);
VAR3:=HHV(HIGH,34);
VAR4:=EMA((CLOSE-Var2)/(Var3-Var2)*4,4)*25;
注意买:=IF((Var4<10),80,100);
RSV:=(C-LLV(L,9))/(HHV(H,9)-LLV(L,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;
超跌:=IF(J<0,10,0);
BDDD:=LLV(J,2)=LLV(J,8);
买入:=IF(CROSS(J,REF(J+0.01,1)) AND BDDD AND J<20,30,0);
DRAWTEXTABS(5,5,’概念股网 ’),linethick1,COLOR00EEff;
DRAWTEXT(买入 AND 注意买=100 AND 超跌=0,low,’短线’),Color8000FF;
MTM:=C-REF(C,1);
DX:=100*EMA(EMA(MTM,6),6)/EMA(EMA(ABS(MTM),6),6);
买:=IF(LLV(DX,2)=LLV(DX,7) AND COUNT(DX<0,2) AND CROSS(DX,MA(DX,2)),1,0);
DRAWTEXT(filter(买=1,5),LOW-0.03,’拉升’),ColorFFDE00;
{K线}
STICKLINE(CLOSE>OPEN,OPEN,LOW,0.5,0 ),COLOR0000FF;
STICKLINE(CLOSE>OPEN,CLOSE,HIGH,0.5 ,0 ),COLOR0000FF;
STICKLINE(OPEN>=CLOSE,CLOSE,LOW,0.5 ,0 ),COLOR00FF00;
STICKLINE(OPEN>=CLOSE,OPEN,HIGH,0.5 ,0 ),COLOR00FF00;
STICKLINE(OPEN>=CLOSE ,CLOSE ,OPEN,7,0 ),COLORff7700;
STICKLINE(OPEN>=CLOSE ,CLOSE ,OPEN,6,0 ),COLORff9900;
STICKLINE(OPEN>=CLOSE ,CLOSE ,OPEN,5,0 ),COLORffbb00;
STICKLINE(OPEN>=CLOSE ,CLOSE ,OPEN,4,0 ),COLORffcc00;
STICKLINE(OPEN>=CLOSE ,CLOSE ,OPEN,3,0 ),COLORffdd00;
STICKLINE(OPEN>=CLOSE ,CLOSE ,OPEN,2,0 ),COLORffee00;
STICKLINE(OPEN>=CLOSE ,CLOSE ,OPEN,1,0 ),COLORffFF00;
STICKLINE(CLOSE>OPEN,CLOSE,OPEN,7,0) ,COLOR000055;
STICKLINE(CLOSE>OPEN,CLOSE,OPEN,6,0) ,COLOR000066;
STICKLINE(CLOSE>OPEN,CLOSE,OPEN,5,0) ,COLOR000077;
STICKLINE(CLOSE>OPEN,CLOSE,OPEN,4,0) ,COLOR000099;
STICKLINE(CLOSE>OPEN,CLOSE,OPEN,3,0) ,COLOR0000bb;
STICKLINE(CLOSE>OPEN,CLOSE,OPEN,2,0) ,COLOR0000dd;
STICKLINE(CLOSE>OPEN,CLOSE,OPEN,1,0) ,COLOR0000ff;
var9Q:=c= hhv(c,4)and (ref(c,1)>=ref(c,2) or ref(c,1)>=ref(c,3)) or ref(c,1)=hhv(c,4) and close>=ref(c,2) or ref(c,2)=hhv(c,4) and ref(c,3)=llv(c,4) and c>=ref(c,1) or ref(c,3)=hhv(c,4) and c>=ref(c,1) and c>=ref(c,2);
stickline(var9Q,c,(o+c)/2,7,0),color000055;
stickline(var9Q,c,(o+c)/2,6,0),color000066;
stickline(var9Q,c,(o+c)/2,5,0),color000077;
stickline(var9Q,c,(o+c)/2,4,0),color000099;
stickline(var9Q,c,(o+c)/2,3,0),color0000bb;
stickline(var9Q,c,(o+c)/2,2,0),color0000dd;
stickline(var9Q,c,(o+c)/2,1,0),color0000ff;
varaQ:=c=hhv(c,4) and ref(c,1)=llv(c,600691股票 AND BDDD AND J4);
stickline(varaQ,c,(o+c)/2,7,0),colorff11ff;
stickline(varaQ,c,(o+c)/2,6,0),colorff33ff;
stickline(varaQ,c,(o+c)/2,5,0),colorff55ff;
stickline(varaQ,c,(o+c)/2,4,0),colorff77ff;
stickline(varaQ,c,(o+c)/2,3,0),colorff99ff;
stickline(varaQ,c,(o+c)/2,2,0),colorffbbff;
stickline(varaQ,c,(o+c)/2,1,0),colorffddff;
varbQ:=c=llv(c,4) and (ref(c,1)hhv(c,4) and cstickline(varbQ,c,(o+c)/2,7,0),color333333;
stickline(varbQ,c,(o+c)/2,6,0),color555555;
stickline(varbQ,c,(o+c)/2,5,0),color777777;
stickline(varbQ,c,(o+c)/2,4,0),color999999;
stickline(varbQ,c,(o+c)/2,3,0),colorbbbbbb;
stickline(varbQ,c,(o+c)/2,2,0),colordddddd;
stickline(varbQ,c,(o+c)/2,1,0),color00ffff;
varcQ:=ref(c,1)=llv(c,4) and c>=ref(c,2) or ref(c,2)=llv(c,4) and ref(c,1)<=ref(c,3) and ref(c,2)=ref(c,1);
stickline(varcQ,o,(o+c)/2,7,0),color003300;
stickline(varcQ,o,(o+c)/2,6,0),color005500;
stickline(varcQ,o,(o+c)/2,5,0),color007700;
stickline(varcQ,o,(o+c)/2,4,0),color009900;
stickline(varcQ,o,(o+c)/2,3,0),color00bb00;
stickline(varcQ,o,(o+c)/2,2,0),color00dd00;
stickline(varcQ,o,(o+c)/2,1,0),color00ff00;
vardQ:=ref(c,1)=hhv(c,4) and cref(c,3) or ref(c,3)=hhv(c,4) and ref(c,1)>ref(c,2)) and ref(c,2)>=ref(c,4) and cstickline(vardQ,o,(o+c)/2,7,0),colorff1100;
stickline(vardQ,o,(o+c)/2,6,0),colorff3300;
stickline(vardQ,o,(o+c)/2,5,0),colorff5500;
stickline(vardQ,o,(o+c)/2,4,0),colorff7700;
stickline(vardQ,o,(o+c)/2,3,0),colorff9900;
stickline(vardQ,o,(o+c)/2,2,0),colorffbb00;
stickline(vardQ,o,(o+c)/2,1,0),colorffdd00;

本文经一线财经网自动排版过滤系统处理!

600691股票

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供金融投资服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨防ICO、变相ICO!市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。


为您推荐